713-624-7131

Past Presidents

DurgaAgrawal

Dr. Durga Agrawal

1999-2001

AshokNath

Ashoke Nath

2001-2002

AshokShah

Ashok Shah

2002-2003

DeepaThakur

Deepa Thakur

2003-2004

DrRandhirSinha

Dr. Randhir Sinha

2004-2005

SomeshSingh

Somesh Singh

2005-2006

HPBhagat

H.P. Bhagat

2006-2007

SubrotoMukerji

Subroto Mukerji

2007-2008

DrAtulVaradhachary

Atul Varadhachary

2008-2009

BrijKathuria

Brij Kathuria

2009

Madhukar Prasad

Madhukar Parsad

2010

Sudarshana-Mona-Parikh

Sudarshana Mona Parikh

2011

Ajit Thakur

Ajit V. Thakur, CPA

2012

Pankaj Dhume

Pankaj Dhume

2013