Past Presidents

Dr. Durga Agrawal

1999-2001

Ashoke Nath

2001-2002

Ashok Shah

2002-2003

Deepa Thakur

2003-2004

Dr. Randhir Sinha

2004-2005

Somesh Singh

2005-2006

H.P. Bhagat

2006-2007

Subroto Mukerji

2007-2008

Atul Varadhachary

2008-2009

Brij Kathuria

2009

Madhukar Prasad

2010

Sudarshana Mona Parikh

2011

Ajit V. Thakur, CPA

2012

Pankaj Dhume

2013

Sanjay Ramabhadran

2014

Ashok Garg

2015

Joya Shukla

2016

Allen Richards

2017

Tarush Anand

2020-2022